Kodi v17.zero “Krypton”Raspberry Pi 1,2,three TUTORIAL DE INSTALACION


Kodi v17.zero “Krypton”Raspberry Pi 1,2,three TUTORIAL DE INSTALACION MONTA TU CENTRO MULTIMEDIA con RASPBERRY PI 2 y three | PASO A PASO POR …


Posted on: July 18, 2016, by :